Ogólne Warunki Handlowe (OWH)


§ 1 Postanowienia ogólne

Poniższe Zasady Gry i Ogólne warunki handlowe regulują korzystanie z internetowej lub mobilnej wersji Gry, którą firma Playa Games GmbH oferuje na swoich stronach internetowych, a także w sklepach z aplikacjami lub za pośrednictwem niezależnych partnerów dystrybucyjnych.

Utworzenie przez Użytkownika postaci w Grze jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zawarcie z firmą Playa Games GmbH (zwaną dalej „Operatorem”) Umowy o bezpłatne korzystanie z Gry. Operator akceptuje Umowę poprzez udostępnienie postaci w Grze przy założeniu, że Użytkownik jest osobą fizyczną. Treść Umowy Użytkowania oparta jest na niniejszymi OWH. Rejestrując się, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią OWH. Umowa Użytkowania obowiązuje w świecie Gry, w której Użytkownik dokonał rejestracji. Jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana w formie pisemnej (zwykle za pośrednictwem poczty elektronicznej) przez każdą ze stron w dowolnym momencie bez zachowania żadnego okresu wypowiedzenia. Użytkownikowi nie gwarantuje się udostępnienia postaci w Grze ani prawa do udziału w Grze.

Operator zobowiązany jest do udostępniania Gry w takim stopniu, w jakim pozwalają na to możliwości techniczne i operacyjne, zapewniając przy tym jej dostępność na poziomie 90% (dziewięćdziesięciu procent) w skali roku. Nie dotyczy to okresów, w których korzystanie z Gry jest niemożliwe lub utrudnione z uzasadnionych przyczyn technicznych lub z powodu niezbędnych prac konserwacyjnych, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Wyklucza się także okresy, w których serwery używane przez Operatora lub sama Gra nie są dostępne za pośrednictwem Internetu z powodu problemów technicznych lub innych czynników będących poza kontrolą Operatora (takich jak m.in. siła wyższa lub problemy wynikające z winy osób trzecich). Użytkownik odpowiada z kolei za zapewnienie odpowiedniego dla Gry oprogramowana i sprzętu oraz za ich aktualizowanie.

Operator ma prawo do rozbudowywania Gry, wprowadzania w niej zmian w dowolnej chwili lub jej wycofania bez podawania przyczyny. Udział w Grze jest możliwy jedynie w jej aktualnej wersji, zgodnie z najnowszymi zasadami, które zastępują w pełni wszystkie zasady obowiązujące wcześniej.

§ 2 Postać w Grze

a) Nazwa
Tworząc postać w Grze, Użytkownik wybiera Nazwę („pseudonim”). Nazwa musi być niepowtarzalna w danym świecie Gry i musi składać się z przynajmniej trzech znaków. Może zawierać litery, cyfry, znaki odstępu i niektóre znaki specjalne. Nazwa nie może jednak składać się z samych cyfr. Wybierając Nazwę, należy przestrzegać prawa do imienia i nazwiska przysługującego osobom istniejącym w rzeczywistości. Dotyczy to również grup, których nie wolno nazywać w oparciu o istniejące związki, firmy czy marki. Operator nie ma obowiązku przypisania Użytkownikowi wybranej nazwy i nie daje mu gwarancji, iż nazwa ta zostanie mu przypisana na stałe. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Nazwy bez uprzedzenia, szczególnie w przypadku naruszenia powyższych zasad.

b) Hasło
Tworząc postać w grze, Użytkownik wybiera hasło, które uniemożliwia dostęp do postaci w Grze nieautoryzowanym osobom trzecim. W tym względzie Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie swojej postaci w Grze. Hasło musi składać się z przynajmniej ośmiu znaków, w tym z liter, cyfr i znaków specjalnych. Hasła nie należy nikomu udostępniać. Pracownicy działu obsługi klienta Operatora nigdy nie proszą Użytkowników o podanie hasła. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę zawartości Gry wskutek użycia słabego hasła lub ujawnienia go osobom trzecim.

c) Adres e-mail
W zależności od metody rejestracji Operator może poprosić Użytkownika o podanie adresu e-mail dla danej postaci w Grze. Podanie adresu e-mail jest wymagane do korzystania z różnych funkcji. Adres ten może posłużyć między innymi do przywrócenia dostępu do postaci w Grze Użytkownikowi, który zapomniał swojego hasła. Dzięki niemu można również uzyskać dostęp do postaci w Grze na innym urządzeniu. Operator nie udostępni adresu e-mail Użytkownika osobom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika z wykluczeniem przypadków, w których jest do tego prawnie zobowiązany. Użytkownik oświadcza, iż jest upoważniony do podania danego adresu e-mail oraz że nie narusza tym oświadczeniem praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane podaniem adresu e-mail należącego do innej osoby. Jeśli adres e-mail przypisany do postaci w Grze nie należy do Użytkownika, jest nieważny lub jest adresem tymczasowym (tzw. „śmieciowym adresem e-mail”), Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia takiej postaci.

d) Warunki wypowiedzenia Umowy
Użytkownik może w dowolnym momencie wypowiedzieć zawartą z Operatorem Umowę Użytkowania, klikając opcję „Zarządzaj” w sekcji wyboru postaci i usuwając postać ze świata Gry. Po rozwiązaniu umowy wszystkie dane osobowe przechowywane przez Operatora (patrz § 9) i związane z postacią w Grze zostaną usunięte tak szybko, jak zezwala na to lub wymaga tego prawo. Podany adres e-mail zostanie wówczas zastąpiony tzw. „hashtagiem” (wartością liczbową). Umowa Użytkowania nie ulega rozwiązaniu w wyniku usunięcia postaci jedynie z sekcji wyboru postaci (a nie ze świata Gry), odinstalowania aplikacji ze smartfona/tabletu lub wylogowania się. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia postaci od dłuższego czasu nieużywanej w Grze.

§ 3 Prawa do zawartości Gry

W ramach Umowy Użytkowania (patrz § 1) Użytkownik otrzymuje wyłączne, niezbywalne i niepodlegające sublicencjonowaniu prawo do prywatnego użytku postaci utworzonej w Grze i powiązanej z nią zawartości podczas gry. Prawo do korzystania z zawartości Gry jest ograniczone czasem obowiązywania Umowy Użytkowania bądź danym okresem dostępności poszczególnych zawartości, jeżeli jest on krótszy. Oprócz tego prawa do korzystania z zawartości Gry Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa własności ani żadne inne prawa dotyczące zawartości Gry. Dotyczy to również zawartości Gry, która została udostępniona Użytkownikowi w zamian za walutę Premium (patrz § 10). Wszelkie inne prawa należą do Operatora i autorów danej zawartości.

Użytkownik, który w celach wyłącznie osobistych chce korzystać z zawartości Gry poza jej środowiskiem, musi uzyskać na to zgodę Operatora. Odpłatne udostępnianie lub nabywanie zawartości Gry jest zabronione. Udostępnianie postaci w Grze i danych, które umożliwiają dostęp do nich, również jest niedozwolone – bez względu na to, czy odbywa się za opłatą, czy nieodpłatnie.

Operator oraz, ewentualnie, odpowiedni licencjodawcy są posiadaczami dotyczących Gry praw autorskich i użytkowych. Powielanie lub wykorzystywanie udostępnionej zawartości Gry, opisów lub kodów źródłowych jest zabronione.

W razie pytań lub wskazówek, lub gdy istnieje podejrzenie naruszenia praw autorskich lub użytkowych, niezwłocznie skontaktuj się z Operatorem w celu przekazania mu szczegółowych informacji. Operator niezwłocznie zajmie się wszelkimi uzasadnionymi wskazówkami tego typu.

§ 4 Korzystanie z wielu kont / współdzielenie kont / opieka nad kontem

Każdy gracz ma prawo korzystać z jednej postaci w jednym świecie Gry. Korzystanie w tym samym czasie z więcej niż jednej postaci w Grze może skutkować zablokowaniem wszystkich postaci danego Użytkownika. Z jednej postaci w Grze może korzystać tylko jedna osoba. Współdzielenie kont, czyli korzystanie z jednej postaci w Grze przez więcej niż jedną osobę, jest zabronione. Nie dotyczy to tymczasowej opieki nad kontem sprawowanej przez inną osobę. W takim przypadku Użytkownik upoważnia inną osobę do przejęcia jego postaci w Grze na czas swojej nieobecności wynoszący od 24 godzin do 21 dni. W tym okresie Użytkownik nie może się logować ani grać. Opiekun konta Użytkownika nie ma prawa korzystać z więcej niż jednej postaci w Grze w tym samym czasie. Nie może także atakować własnej postaci.
Tego rodzaju zastępstwo odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, który utworzył daną postać w Grze. Przekazanie danych logowania użytkownikowi zastępczemu niesie za sobą duże ryzyko niechcianych zmian dotyczących postaci w Grze. Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne zmiany i straty bądź usunięcie postaci w Grze. W szczególności Operator nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie waluty Premium (patrz § 10).

§ 5 Wykorzystywanie błędów w Grze oraz Scripting/Cheating

Operator wyraźnie przestrzega przed korzystaniem z programów takich jak skrypty (np. boty) oraz „hacki”. Jedynym celem „hacków” jest uszkodzenie komputera Użytkownika i zazwyczaj nie przynoszą one obiecanych rezultatów. Każdy, kto instaluje pobrane z Internetu programy nieznanych firm trzecich, naraża się na duże ryzyko. Przed ich instalacją należy zawsze sprawdzić, czy nie zawierają one złośliwego oprogramowania, np. trojanów i wirusów. Każdy, kto wprowadza swoje dane dostępu w skryptach związanych z Grą, powinien mieć na uwadze, iż osoby trzecie mogą w ten sposób wejść w posiadanie tych danych i dokonać niepożądanych zmian dotyczących postaci w Grze. Dlatego też używanie skryptów i „hacków” jest niedozwolone. Zakaz ten służy ochronie bezpieczeństwa Użytkowników i zapewnieniu równych szans, a jego złamanie może prowadzić do zablokowania lub usunięcia postaci w Grze bez uprzedzenia. Dotyczy to również działań Użytkownika, które powodują nadmierny transfer danych do świata Gry (takich jak np. automatyczne odświeżanie) lub utrudniają przebieg Gry. W szczególności zabrania się korzystania z automatycznych lub półautomatycznych skryptów, które wysyłają zapytania do bazy danych lub inicjują mechanizmy Gry. W przypadku naruszenia tych postanowień, konto może zostać zablokowane lub usunięte bez ostrzeżenia. Operator ma prawo do wnoszenia roszczeń o rekompensatę za szkody spowodowane takim działaniem, jak również o zwrot kosztów postępowania roszczeniowego. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Operatora poprzez formularz obsługi technicznej o wszelkich błędach oprogramowania (tzw. „bugach”), które dostrzeże. Wykorzystywanie błędów oprogramowania do zdobycia korzyści dla siebie lub innych Użytkowników będzie skutkowało zablokowaniem postaci danego Użytkownika w Grze. Umyślne korzystanie z błędów oprogramowania jest dozwolone tylko wówczas, kiedy Użytkownik został o to poproszony przez pracownika pomocy technicznej.

§ 6 Zasady postępowania

Wymienianie nazw, umieszczanie linków i reklamowanie niezwiązanych z Grą produktów, ofert, stron internetowych i firm nie jest dozwolone w żadnej formie. W przypadku, gdy Użytkownik zamieści w Grze treści (opisy, imiona, nazwy gildii, opisy gildii, wpisy na forum, linki, wiadomości itp.) naruszające zasady moralne, prawa przysługujące osobom trzecim lub jakiekolwiek przepisy obowiązującego prawa – w szczególności prawo o ochronie osób nieletnich – lub linki do takich treści, Operator ma prawo do zmiany takich treści lub linków, oraz do zablokowania lub usunięcia postaci, z której Użytkownik odpowiedzialny za ich zamieszczenie korzysta w Grze. Ponadto wobec takiego Użytkownika mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne. Operator oświadcza, że nie jest właścicielem treści ani linków zamieszczanych przez Użytkowników. Sprawdzanie tych treści jest przeprowadzane losowo lub po otrzymaniu konkretnego powiadomienia. Zabrania się podawania się w Grze, w szczególności na forum, za innego Użytkownika, pracownika pomocy technicznej, kierownika społeczności, Operatora itp., jak również grożenia innym Użytkownikom sankcjami ze strony tych osób.

§ 7 Język Gry

Oficjalnym językiem Gry i forum jest język tekstów z Gry na danym serwerze. Opisy postaci, opisy gildii i wiadomości w Grze podane w innym języku niż język danego serwera mogą skutkować zablokowaniem lub usunięciem danej postaci w Grze, ponieważ Operator nie może brać odpowiedzialności za zgodność ich treści z Zasadami postępowania. Wyjątek stanowią angielskie lub łacińskie cytaty w opisach postaci i opisach gildii.

§ 8 Egzekwowanie postanowień

Do egzekwowania postanowień wyznaczono zespół złożony z kierowników społeczności (tzw. „CoMa”), pracowników obsługi Gry i pracowników pomocy technicznej. Kontakt z tymi osobami odbywa się poprzez formularz obsługi technicznej w Grze lub adres e-mail powiązany z postacią, z której korzysta Użytkownik w Grze, co daje pewność, że dane Użytkownika będą przetwarzane z zachowaniem poufności. W przypadku, gdy Użytkownik będzie starał się obejść decyzję jednej osoby egzekwującej postanowienia poprzez kontakt z inną taką osobą, jego postać w Grze może zostać zablokowana lub usunięta. Nie dotyczy to skarg zgłoszonych za pomocą odpowiedniej funkcji w formularzu obsługi technicznej.

§ 9 Ochrona danych osobowych

Aby zarejestrować się w Grze, należy podać jedynie kilka informacji. Są nimi: adres e-mail, hasło do procedury logowania i pseudonim, będący imieniem postaci w Grze i nazwą użytkownika. Operator będzie przetwarzał te informacje z zachowaniem zapisów ujętych w polityce prywatności i zgodnie z obowiązującym prawem (RODO i BDSG [ustawa o ochronie danych osobowych Republiki Federalnej Niemiec]).

§ 10 Koszty

W Grę można grać zupełnie za darmo. Po rejestracji i podczas gry nie pojawiają się żadne automatyczne koszty. Użytkownik ma jednak możliwość zakupu waluty Premium dla swojej postaci w Grze. Waluta Premium zostanie przypisana do konta, z którego dokonano jej zakupu. Koszt waluty Premium można sprawdzić w odpowiednim menu Gry. Walutę Premium można wykorzystać do wykupienia dostępu do dodatkowej zawartości w Grze. Zawartość ta to przedmioty specjalne, środki transportu lub inne korzyści, z których można korzystać w Grze. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wnoszenia roszczeń dotyczących dostępności poszczególnych korzyści. Liczba jednostek waluty Premium potrzebnych do skorzystania z ww. zawartości jest w każdym przypadku wyraźnie określana. Z dodatkowej zawartości można skorzystać tylko wtedy, gdy do danej postaci w Grze przypisano odpowiednią liczbę jednostek waluty Premium, zatem nie istnieje ryzyko powstania niepożądanych kosztów. Korzystając z waluty Premium, Użytkownik otrzymuje niewyłączne prawo korzystania z danej korzyści jedynie w przypadku swojej postaci w Grze. Jeżeli czas korzystania z danej korzyści nie jest podany w Grze, jest on ograniczony okresem obowiązywania niniejszej Umowy. Wszystkie prawa oprócz prawa ograniczonego użytkowania pozostają po stronie Operatora.

Walutę Premium można nabyć w menu tzw. handlarza grzybów. Użytkownik ma do wyboru różne pakiety. Ofertę zakupu waluty Premium Użytkownik składa, wybierając w internetowej lub mobilnej wersji Gry określone pozycje oraz jeden z dostępnych sposobów płatności, a następnie potwierdzając wybór za pomocą przycisku „Kup” lub poprzez kliknięcie wybranego pakietu.

Po dokonaniu wyboru i w zależności od platformy, na której Użytkownik korzysta z Gry, następuje przekierowanie na stronę zewnętrznego dostawcy, na której należy zakończyć proces płatności.

Po przetworzeniu płatności Operator przypisuje walutę Premium do postaci w Grze. Jest to jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Operatora umowy dotyczącej zakupu waluty Premium.

W przypadku mobilnej wersji Gry oraz na portalach poszczególnych partnerów handlowych zawarcie umowy może wyglądać inaczej niż opisany powyżej proces. W takiej sytuacji Użytkownik uzyska odrębne informacje na temat procedury zawarcia umowy.

Operator udostępnia Użytkownikowi różne metody płatności, spomiędzy których Użytkownik może dowolnie wybierać. Operator korzysta w tym celu z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak banki. Realizując płatność, podmioty te mogą zawierać własne umowy z Użytkownikiem. W takich wypadkach obowiązywać mogą ogólne warunki handlowe tych podmiotów. Niektóre podmioty, takie jak operatorzy usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowych, zawierają w ten sposób automatycznie umowę przyrzeczoną z Użytkownikiem. W takim wypadku Operator przenosi swoje usługi na dany podmiot, który będzie odpowiedzialny za realizację danego zakupu zleconego przez Użytkownika. W takim wypadku podmiot taki nie działa z ramienia Operatora, ale na własny rachunek. W razie pytań zwróć się do danego podmiotu lub do naszego zespołu pomocy technicznej.
Dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika podczas realizacji procesu płatności nie będą gromadzone, przekazywane ani przechowywane przez Operatora. Operator przechowuje jedynie informacje dotyczące ilości zakupionej dla postaci w Grze waluty Premium, a także wszelkie powiązane z nią dane, np. czas zakupu.

W celu ochrony młodszych Użytkowników, w Grze nie można wygrać ani wypłacić żadnych prawdziwych pieniędzy (§ 6. Ustęp 2. JuSchG [ustawy o ochronie małoletnich Republiki Federalnej Niemiec]). Waluta w grze nie może zatem zostać wymieniona na prawdziwe pieniądze ani w żaden inny sposób wypłacona. Po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy Użytkowania niewykorzystane środki przepadają.

Zamawiając walutę Premium, Użytkownik niepełnoletni wyraźnie oświadcza, iż zapłacił za nią środkami, które zostały mu przekazane na ten cel lub na cel dowolny.

Po upływie 91 dni od ostatniego zakupu waluty Premium Operator zakłada, iż pozostała na koncie użytkownika waluta Premium nie zostanie wykorzystana. Użytkownik nie ponosi z tego tytułu żadnych bezpośrednich konsekwencji.

§ 11 Prawo odstąpienia od Umowy

Jeżeli Użytkownik otrzymuje walutę Premium w zamian za opłatę, przysługuje mu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z poniższymi postanowieniami:

Zasady odstąpienia od Umowy

Prawo odstąpienia

Użytkownik ma prawo odstąpić od tej Umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Czas na odstąpienie od Umowy wynosi czternaście dni od daty zawarcia Umowy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Użytkownik zobowiązany jest poinformować nas (stopka: Playa Games GmbH, Alstertor 9, 20095 Hamburg) o swojej decyzji w tym zakresie, przesyłając nam wyraźne oświadczenie (np. drogą pocztową, faksem lub e-mailem). Do tego celu może posłużyć załączony przykładowy formularz odstąpienia, jednak nie jest on wymagany. Aby dotrzymać terminu, w którym można odstąpić od Umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem tego terminu.

Konsekwencje odstąpienia od Umowy

W razie odstąpienia od umowy Użytkownik otrzyma zwrot wszelkich płatności, które od niego otrzymaliśmy, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych w przypadku, gdy wybrano sposób dostawy inny niż oferowana przez nas najtańsza, standardowa wysyłka). Nastąpi to niezwłocznie i nie później niż w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dokonując zwrotu, skorzystamy z tej samej metody płatności, którą pierwotnie wybrał Użytkownik, o ile strony wyraźnie nie uzgodniły inaczej. Użytkownikowi nie przysługuje jednak w żadnym wypadku odszkodowanie w związku ze zwrotem.

Wygaśnięcie prawa do odstąpienia od Umowy

Po otrzymaniu waluty Premium Użytkownik może natychmiast skorzystać z niej w Grze. W odpowiedzi na działanie Użytkownika Operator bezzwłocznie przystąpi do realizacji postanowień Umowy. Użytkownik deklaruje swoją wyraźną zgodę na to już w momencie zawarcia podstawowej Umowy Użytkowania oraz domyślnie poprzez skorzystanie z nabytej waluty Premium. Ponadto Użytkownik ma świadomość, iż rezygnuje w ten sposób z przysługującego mu prawa do odstąpienia od Umowy. Powyższe następstwo prawne jest regulowane przez paragraf 356 (5) niemieckiego kodeksu cywilnego.

Przykładowy formularz odstąpienia

Jeśli chcesz odstąpić od Umowy, wypełnij i prześlij nam niniejszy formularz.

– Odbiorca:
Playa Games GmbH
Alstertor 9
20095 Hamburg
5.1.2tmg@playa-games.info

(*) Niepotrzebne usunąć.

§ 12 Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę internetową służącą do pozasądowego rozstrzygania sporów. Dostęp do tej platformy można uzyskać, korzystając z następującego odnośnika: https://ec.europa.eu/consumers/odr
W razie jakichkolwiek nieporozumień związanych z niniejszą Umową dołożymy wszelkich starań, aby znaleźć polubowne rozwiązanie. Nie jesteśmy przy tym zobowiązani do udziału w jakichkolwiek postępowaniach dotyczących sporów i nie będziemy uczestniczyć w żadnym postępowaniu przed polubownym sądem konsumenckim w celu rozstrzygnięcia sporu.

§ 13 Zastrzeżenie

Operator ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z korzystaniem z Gry wyłącznie w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, obrażeń ciała lub utraty zdrowia wynikających z jego winy, a także w przypadku celowych działań i rażących zaniedbań; dotyczy to także celowych działań lub rażących zaniedbań przedstawicieli bądź agentów Operatora. Poza tymi przypadkami Operator ponosi odpowiedzialność zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwością produktu wyłącznie wtedy, gdy jest on winien naruszenia wynikających z Umowy istotnych obowiązków, których dotrzymanie jest rzeczywistym gwarantem prawidłowej realizacji postanowień Umowy i których spełnienia użytkownik może zwyczajowo oczekiwać. Ma to również zastosowanie w sytuacjach, w których Operator podstępnie zataił wadę lub przyjął zobowiązania wynikające z gwarancji jakości produktów. Jeśli wynikający z Umowy istotny obowiązek zostanie naruszony z winy Operatora, kwota rekompensaty ograniczona będzie do szkód możliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, których wystąpienia należy się spodziewać w typowych przypadkach.

§ 14 Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania:
a) w przypadku zmian w aktualnie obowiązującym prawie,
b) w przypadku zmiany jurysdykcji Sądu Najwyższego,
c) z powodu wymogów technicznych,
d) w celu utrzymania działalności,
e) w przypadku zmiany warunków rynkowych,
f) na korzyść Użytkownika.

Nie będą wprowadzane zmiany, które w znaczący sposób naruszałyby równowagę kontraktową między stronami. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Ogólnych Warunkach Handlowych na stronie internetowej Operatora oraz w internetowych i mobilnych wersjach Gry nie później niż na cztery tygodnie przed ich planowanym wdrożeniem. Innym rozwiązaniem jest przesłanie przez Operatora zmienionych Ogólnych Warunków Handlowych do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też wskazanie, iż zmienione Ogólne Warunki Handlowe są dostępne na stronie internetowej Operatora. Użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw wobec zmian w ciągu czterech tygodni. Po upływie tego terminu lub w przypadku, gdy Użytkownik wznowi Grę, OWH uważa się za zaakceptowane. Operator przekaże Użytkownikom odrębną informację o znaczeniu czterotygodniowego okresu, prawie do sprzeciwu i konsekwencjach prawnych wynikających z braku odpowiedzi.

Przeniesienie roszczeń Użytkownika wobec Operatora na osobę trzecią nie jest możliwe.

Prawem właściwym jest prawo Republiki Federalnej Niemiec, które podlegać będzie wyłącznie zapisom ujętym w Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz przepisom prawa prywatnego międzynarodowego. Wybór tego prawa nie ma wpływu na bezwzględnie obowiązujące w kraju zamieszkania Użytkownika przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Jeśli sąd właściwy dla Użytkownika nie znajduje się w Niemczech lub jeżeli Użytkownik jest kupcem w rozumieniu niemieckiego Kodeksu Handlowego, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd miejscowy dla siedziby Operatora. Ponadto Operator ma prawo rozstrzygania sporów w sądzie miejscowym dla Użytkownika.

Całkowita lub częściowa niezgodność zawartych w tym dokumencie postanowień lub ich części z obowiązującymi przepisami prawa nie narusza ważności pozostałych postanowień tego dokumentu.