Ogólne Warunki Handlowe (OWH)§ 1 Postanowienia ogólne

Rejestrując się w Grze, Użytkownik składa wniosek o zawarcie nieodpłatnej Umowy Użytkowania z firmą Playa Games GmbH (zwaną dalej „Operatorem”). Ponadto, Użytkownik wyraża zgodę na weryfikację podanego przez siebie adresu e-mail (patrz § 2). Otwarcie Konta Użytkownika, które umożliwia dostęp do gry, jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika warunków Umowy. Treść Umowy Użytkowania stanowią niniejsze OWH. Rejestrując się, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z OWH. Elementy dodatkowe (Accidentalia negotii) nie mają wpływu na postanowienia Umowy. Umowy Użytkowania będą zawierane wyłącznie pomiędzy Operatorem a osobami fizycznymi. Umowa Użytkowania zawierana jest na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym momencie bez zachowania żadnego okresu wypowiedzenia. Umowa Użytkowania rozwiązywana jest w formie pisemnej, z reguły poprzez wiadomość przesyłaną pocztą elektroniczną. Użytkownik nie posiada praw do roszczeń względem kwestii związanych z otwarciem Konta, umożliwieniem uczestnictwa w grze, zachowaniem Konta Użytkownika, ani dostępności Konta Użytkownika. Operator ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyn, do rozbudowywania Gry, dokonywania zmian w Grze i jej usunięcia. Operator ma prawo w każdej chwili zmienić treść postanowień OWH. Operator zobowiązuje się powiadamiać Użytkownika o powyższych zmianach w sposób zrozumiały i w odpowiednim czasie. Wznowienie gry (zalogowanie się) przez Użytkownika po otrzymaniu powiadomienia o dokonaniu takich zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.

§ 2 Konto / Własność wirtualnych dóbr

Nazwa Konta musi składać się z co najmniej 3 znaków. Nazwa Konta może zawierać litery, cyfry, znaki odstępu i niektóre znaki specjalne. Nazwa Konta nie może składać się z samych cyfr. Wybierając Nazwę Konta, należy przestrzegać prawa o ochronie dóbr osobistych (nie używać nazwisk osób istniejących). Tyczy się to również grup (gildii), których nie wolno nazywać w oparciu o istniejące związki, firmy, marki, itp. Wszystkie Konta, wraz z przyporządkowanymi do nich wirtualnymi wartościami, surowcami, przedmiotami itd., są wirtualnymi dobrami w Grze. Użytkownik otrzymuje wyłączne prawo do korzystania ze swojego Konta, oraz niewyłączne prawo do korzystania z wszelkich innych wirtualnych dóbr. Prawo do korzystania jest ograniczone czasem trwania umowy, chyba że w grze podany jest krótszy czas. Użytkownik w żadnym wypadku nie ma praw własności ani żadnych innych do wirtualnych dóbr. Odnosi się to również do dóbr Premium (patrz § 10). Użytkownik nie ma prawa do przeniesienia Konta na inny Świat ani na inny serwer. Użytkownik nie ma prawa czerpać realnych korzyści z wirtualnych dóbr, kupować ich, sprzedawać, przekazywać ani wymieniać się nimi. Próba wykonania którejś z powyższych czynności jest karalna. Dane dostępu do Konta nie mogą być sprzedawane ani w żaden inny sposób przekazywane osobom trzecim. Każdy Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich danych dostępu i za wybór bezpiecznego hasła. Operator nie bierze odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika wirtualnych dóbr. W kwestiach spornych, Użytkownik ma obowiązek udowodnić, że utrata przez niego wirtualnych dóbr nie miała związku z wyborem przez niego tzw. „słabego” hasła, ani nie miała związku ze sposobem, w jaki obchodził się z hasłem.

Konto należy zweryfikować przy pomocy ważnego adresu e-mail. W przypadku gdy adres e-mail podany w celu utworzenia Konta nie jest ważny, Operator ma prawo zablokować i usunąć utworzone za jego pomocą Konto. Rejestrując się w Grze, Użytkownik oświadcza, że zgadza się na wysłanie na jego skrzynkę wiadomości e-mail w celu weryfikacji Konta, oraz że jest uprawniony do korzystania z podanego adresu e-mail. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika adresu e-mail, do którego Użytkownik nie ma uprawnień. Ponadto, Operator ma prawo usunąć Konto, z którego Użytkownik nie korzystał od dłuższego czasu.

§ 3 Prawa autorskie i prawa do użytkowania

Operator oraz, ewentualnie, odpowiedni artyści / licencjodawcy są posiadaczami praw imiennych i praw autorskich do Gry. Operator zachowuje wyłączne prawo do użytkowania Gry. Zabrania się powielania lub wykorzystywania materiałów graficznych, dźwiękowych, filmowych i tekstowych w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez uprzedniej wyraźnej zgody Operatora. Powyższy zakaz dotyczy wszelkich rodzajów użytkowania (TV, internet, radio, streaming online, e-mail, druk itd.). Jakiekolwiek wykorzystanie Gry w celach komercyjnych wymaga wyraźnej pisemnej zgody Operatora. W razie pytań lub wskazówek, lub gdy istnieje podejrzenie naruszenia praw autorskich lub praw imiennych, prosimy jak najszybciej skontaktować się z Operatorem. Operator niezwłocznie zajmie się wszelkimi uzasadnionymi wskazówkami tego typu.

§ 4 Multi-Accounting / Account-Sharing / Account-Sitting

Użytkownik ma prawo do korzystania z jednego Konta na jednym serwerze. Korzystanie z więcej niż jednego Konta może skutkować trwałym zablokowaniem wszystkich Kont danego Użytkownika.

Z Konta może korzystać tylko jedna osoba. Account-Sharing, czyli korzystanie z jednego Konta przez więcej niż jedną osobę, jest zabronione.

Wyjątek stanowi tymczasowe zastępstwo (Account-Sitting), podczas którego Użytkownika, który nie ma dostępu do własnego Konta, zastępuje inny Użytkownik. Account-Sitting musi trwać co najmniej 24 godziny, ale nie więcej niż 21 dni. W tym czasie Użytkownik, który złożył Konto, nie może się na nie logować. Użytkownik, który zajmuje się Kontem innego Użytkownika, nie może atakować tym Kontem własnego Konta i vice versa. Zastępstwo odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, który założył dane Konto. Przekazanie danych logowania Użytkownikowi zastępczemu niesie za sobą duże ryzyko zmian w Koncie. Operator nie bierze odpowiedzialności za żadne zmiany, straty czy usunięte elementy na Koncie. W szczególności Operator nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie waluty Premium (patrz § 10).

§ 5 Wykorzystywanie błędów w Grze oraz Scripting / Cheating

Korzystanie ze środków, które powodują nadmierny transfer danych na serwer (np. autoodswieżanie), lub mogą służyć do utrudniania przebiegu Gry, nie jest dozwolone. W szczególności zabrania się korzystania z automatycznych lub półautomatycznych skryptów, które wysyłają zapytania do bazy danych lub które inicjują mechanizmy Gry. W przypadku naruszenia tych postanowień, Konto może być zablokowane lub usunięte bez ostrzeżenia. Operator ma prawo do roszczeń o rekompensatę za szkody spowodowane takim działaniem, jak również o zwrot kosztów postępowania roszczeniowego. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Operatora poprzez formularz obsługi technicznej o wszelkich błędach programowania (bugach), które dostrzeże. Wykorzystywanie błędów programowania do zdobycia korzyści dla siebie lub innych Użytkowników będzie skutkowało zablokowaniem Konta danego Użytkownika. Umyślne korzystanie z błędów programowania jest dozwolone tylko wówczas, kiedy Użytkownik został o to poproszony przez pracownika pomocy technicznej Operatora.

§ 6 Zasady postępowania

Wymienianie nazw, umieszczanie linków i reklamowanie niezwiązanych z Grą produktów, ofert, stron internetowych i firm nie jest dozwolone w żadnej formie. W przypadku gdy Użytkownik zamieści w Grze treści (opisy, imiona, nazwy gildii, opisy gildii, wpisy na forum, linki, wiadomości itp.) naruszające zasady moralne, normy postępowania, przekonania innych lub prawo - w szczególności prawo o ochronie osób nieletnich - lub linki do takich treści, Operator ma prawo do zmiany i usunięcia takich tekstów lub linków, oraz do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, który je zamieścił. Ponadto, wobec takiego Użytkownika mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne. Operator oświadcza, że nie identyfikuje się z zamieszczonymi przez Użytkowników treściami ani linkami do takich treści. Sprawdzanie tych treści jest przeprowadzane losowo lub po otrzymaniu konkretnego powiadomienia. Zabrania się podawania się w Grze, w szczególności na forum, za innego Użytkownika, pracownika pomocy technicznej, administratora, kierownika społeczności, Operatora itp., jak również grożenia innym Użytkownikom sankcjami ze strony tych osób.

§ 7 Język Gry

Oficjalnym językiem Gry i na forum jest język tekstów z Gry na danym serwerze. Opisy postaci, opisy gildii i wiadomości w Grze w innym języku niż język danego serwera mogą skutkować zablokowaniem lub usunięciem danego Konta, ponieważ Operator nie może brać odpowiedzialności za zgodność ich treści z zasadami postępowania. Wyjątek stanowią angielskie lub łacińskie cytaty w opisach postaci i opisach gildii.

§ 8 Egzekwowanie postanowień

Do egzekwowania postanowień wyznaczono zespół złożony z Kierowników Społeczności (CoMa), pracowników obsługi Gry i pracowników obsługi technicznej. Odbywa się to poprzez formularz obsługi technicznej lub zweryfikowany adres e-mail powiązany z Kontem Użytkownika, aby zachować pewność, że dane będą przetwarzane z zachowaniem poufności. W przypadku gdy Użytkownik będzie starał się obejść decyzję jednego pracownika pomocy technicznej poprzez kontakt z innym pracownikiem pomocy technicznej, może to skutkować zablokowaniem lub usunięciem Konta danego Użytkownika. Nie dotyczy to skarg zgłoszonych za pomocą odpowiedniej funkcji na forum pomocy technicznej.

§ 9 Ochrona danych osobowych

Aby zarejestrować się w Grze, należy podać jedynie kilka informacji. Są nimi: adres e-mail, hasło do procedury logowania i pseudonim, będący imieniem postaci w Grze i nazwą użytkownika. Operator będzie przetwarzał te informacje z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zawartych w odpowiednich regulacjach prawnych (takich jak BDSG [ustawa o ochronie danych osobowych Republik Federalnej Niemiec] i TMG). Zgodnie z TMG (§ 13. Ustęp 2. Nr 4.), Użytkownik może w każdym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez usunięcie swojego Konta w menu opcji Gry.

§ 10 Koszty

W Grę można grać zupełnie za darmo. Po rejestracji i podczas gry nie pojawiają się żadne ukryte koszty. Użytkownik ma możliwość odpłatnego zakupu waluty Premium. Waluta Premium zostanie przypisana do Konta, z którego dokonano jego zakupu. Koszt waluty Premium można sprawdzić w Menu Gry. Walutę Premium można wykorzystać do wykupienia dostępu do dodatkowych opcji w Grze. Opcje te to przedmioty, przyspieszenie niektórych działań itd. Użytkownik nie posiada praw do roszczeń względem dostępności konkretnych opcji Premium. Koszt opcji Premium jest każdorazowo wyraźnie podany. Opcje Premium można zakupić tylko posiadając walutę Premium, zatem nie istnieje ryzyko powstania niepożądanych kosztów. Korzystając z waluty Premium, Użytkownik otrzymuje niewyłączne prawo korzystania z danej opcji Premium dla Konta danego Użytkownika. Jeżeli czas działania danej opcji Premium nie jest podany, jest on wówczas ograniczony czasem trwania niniejszej Umowy. Wszystkie prawa związane z ograniczeniami praw użytkowania pozostają po stronie Operatora.

Operator udostępnia Użytkownikowi różne metody płatności, spomiędzy których Użytkownik może dowolnie wybierać. Operator korzysta tu z usług podmiotów trzecich, takich jak banki. Realizując płatność, podmioty te zawierają własne umowy z Użytkownikiem. W takich wypadkach obowiązywać mogą ogólne warunki handlowe tych podmiotów lub ich usług. Niektóre podmioty, takie jak operatorzy usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowych, zawierają w ten sposób automatycznie umowę przyrzeczoną z Użytkownikiem. W takim wypadku Operator przenosi swoje usługi na dany podmiot, który jest odpowiedzialny za realizację danego zakupu zleconego przez Użytkownika. W takim wypadku podmiot taki nie działa z ramienia Operatora, ale na własny rachunek. W razie pytań, prosimy zwrócić się do danego podmiotu lub do naszej obsługi technicznej.

W celu ochrony młodszych Użytkowników, w Grze nie można wygrać ani przegrać żadnych realnych pieniędzy (§ 6. Ustęp 2. JuSchG [ustawy o ochronie małoletnich Republiki Federalnej Niemiec]). Waluta w grze nie może zostać wymieniona na prawdziwe pieniądze ani w żaden inny sposób wypłacona. Po zakończeniu okresu Umowy Użytkowania niewykorzystane środki przepadają.

Niepełnoletni Użytkownik, który zamówił walutę Premium, oświadcza, że zapłacił za nią środkami, które zostały mu przekazane na ten cel lub na cel dowolny.

§ 11 Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Odpowiedzialność za szkody związane z użytkowaniem Gry Operator ponosi tylko w przypadku rażącego zaniedbania lub celowego bezprawnego działania. Przeniesienie roszczeń Użytkownika wobec Operatora na osobę trzecią nie jest możliwe.

Wszelkie spory będą rozwiązywane w oparciu o prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz z wyłączeniem Internationales Privatrecht Republiki Federalnej Niemiec. W przypadku gdy Użytkownik nie posiada miejscowej właściwości sądowej w Niemczech lub jeżeli Użytkownik jest kupcem w rozumieniu niemieckiego Kodeksu Handlowego, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd miejscowy dla siedziby Operatora. Ponadto Operator ma prawo rozstrzygania sporów w sądzie miejscowym dla Użytkownika.

Całkowita lub częściowa niezgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi zawartych w tym dokumencie postanowień lub ich części nie narusza pozostałych postanowień tego dokumentu. Niezgodne postanowienie zostanie automatycznie zastąpione zaktualizowanym postanowieniem odpowiadającym mu w rozumieniu gospodarczym.